Da vi i karate ofte har en del kontakt gennem vores træning, er det vigtigt at være særlig opmærksom på at have sporadisk kropskontakt i så kort tid som muligt, samt at opretholde en høj standard af hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Vi anbefaler derudover, at de elever, der har mulighed for det, møder omklædte til træningen og forlader den umiddelbart efter, så færrest muligt anvender bade- og omklædningsfaciliteter.

Derudover anbefaler vi, at der er særligt fokus på at have tid mellem forskellige hold, så holdene ikke samles i indgangen/fællesrum mm.

Nu kan vi komme lidt i gang – men husk stadig at holde afstand og god hygiejne

 

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv

En forsvarlig genåbning indebærer, at hver enkelt forenings ledelse og de i øvrigt ansvarlige tager fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer.

Forudsætningen for at gå i gang med idrætsaktiviteter er, at den lokale forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang – tjek også meget gerne op med kommunen.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Forud for genåbning skal foreninger, institutioner og idræts- og fritidsfaciliteter mv. sikre, at rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.

 

Retningslinjer for indendørs idræt- og foreningsliv

· Idræt med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor opmærksomhed på at have sporadisk kontakt med så kort varighed som muligt og på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte

· Der bør være særligt fokus på styring af deltagerantal i de enkelte aktiviteter, som skal holdes inden for de gældende restriktioner for større forsamlinger, pt. max 50 personer

· Hvis der er flere grupper af maksimalt 50 personer til stede i den samme hal, lokale, sal mv. skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt

· Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal ved fysisk aktivitet – gulvarealet opgøres fra væg til væg, uanset inventar mv.

· Minimum 2 meters afstand mellem eleverne og instrultør ved fysisk aktivitet – 1 meters afstand i det offentlige rum (herunder bade- og omklædningsfaciliteter)

· Afstand vurderes fra næsetip til næsetip

· Hvis det er svært at overholde kravet om afstand skal varigheden af ansigt-til-ansigt kontakt reduceres

· Kiai bør undgås eller minimeres – da smitten spredes hurtigt gennem luftbårne dråber/partikler

· Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt (her gælder også kampmåtter), og oftere ved mange berøringer. Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt. Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr

· Der bør være personale/frivillige, der har til opgave at forebygge opbygningaf tætte forsamlinger

· Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes, herunder også egen vandflaske/drikkedunk

Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (f.eks. puder mm.), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit

· Der kan afvikle konkurrencer/stævner, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis

 

Generelle retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdet og beskyttelse af frivillige og medlemmer 

· Det anbefales, at frivillige i øget risikofor et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke udfører frivilligt arbejde i idrætsforeningen mv. indtil videre

· Der bør på hjemmeside og ved indgang være informationer om, at personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 udviser stor forsigtighed ved besøg

· Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt. Der bør være engangshåndklæder

· Den enkelte klub bør så vidt muligt gennemgå sine arbejdsprocesser, så man mindsker tiden med tæt kontakt til det absolut nødvendige

· Der bør indføres sikkerhedsforanstaltninger for at undgå tætte kontakter i både dojo, fællesrum (opsætning af adskillelse ved betalingspunkter, tydelige afstandsafmærkninger), samt brug af passende værnemidler

· Indretningen skal tage højde for korrektafstand og, at der ikke opstår kødannelse

· Hver klub bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber, som hyppigt berøres af mange

· Toiletter, bade- og omklædningsfaciliteter rengøresgrundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.

· Der skal være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder

· Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker

· Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør, der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.

 

Særlige retningslinjer for lokaler med møde-, undervisnings- og værkstedsaktiviteter i forenings- og skoleregi

· Ved møder og i undervisningssituationer (stillesiddende) skal sikres en afstand på minimum 1 meter mellem pladserne

· Udleverede materialer håndteres tilstrækkeligt sikkert. Der bør gennemføres hyppig afspritning eller håndvask, og materialer rengøres grundigt inden anvendelse af andre.

 

Håndtering af sygdom og symptomer

·  Ansatte, frivillige, medlemmer, brugere mv. må efter et sygdomsforløb først møde op i klubben igen 48 timer efter symptomer er ophørt.

·  Der henvises i den forbindelse til Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer på området.

·  Ansatte, frivillige, medlemmer, brugere mv. hvis nære kontakter – herunder familie har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens vejledninger for ”nære kontakter”

·  Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum

Link: Kulturministeriet

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv